بازدید: 691

  چگونه ریاضی را مطالعه کنیم و نتیجه بهتری بگیریم؟
-مفاهیم را بجای حفظ کردن بفهمید :
قسمت مهمي از رياضي، مجموعه اي از مفاهيم است و بقيه ي آن استفاده از آن مفاهيم براي حل مسائل است. تـا ايـن مفـاهيم راخوب درك نكنيد نمي توانيد از آن ها براي حل مسئله استفاده كنيد در هر كتاب مجموعه اي از اصـول و مفـاهيم وجـود دارد كـبايد آنها را خوب بشناسيد و خوب بفهميد .
اصول ریاضی روی هم قرار میگیرند :
اصول و مفاهيم رياضي مثل آجرهاي ديوار روي هم قرار ميگيرند. اگر مفاهيم اوليه را خوب درك نكنيد به تدريج در فهم اصـول ومفاهيم بعدي هم مشكل خواهيد داشت و اين مشكل همينطور ادامه خواهد داشت تـا ايـن كـه در مراحـل بـالاتر چيـزي متوجـه نخواهيد شد. اگر ميبينيد بعضي از قسمتهاي كتاب فعلي تان را خوب متوجه نميشويد و نميتوانيد مسـائل را حـل كنيـد حتمـاً
بعضي از مفاهيم سالهاي قبل را خوب متوجه نشده ايد .
ریاضی تماشاکردنی نیست !
هيچ كس فقط با رفتن به كلاس، تماشاي معلم و انجام سرسري، تكليفهاي رياضي را ياد نميگيرد. براي يادگيري بايد در مطالعـه فعال باشيد، واقعاً در كلاس حضور داشته باشيد. خوب يادداشت كنيد. حتي اگر معلم تكليفي نداده شما حتماً در خانـه تكليف هـايي
را براي خود انجام دهيد .
تمرین، تمرین تمرین !
هيچ چيز مانند حل مسئله به فهم رياضي كمك نميكند. به تمرينها و مسئله ها مانند كاري اجباري كه بايد به معلم تحويل دهيـدنگاه نكنيد. مسئله ها راهي هستند كه شما رياضي را بهتر بفهميد. فراموش نكنيد مسئله ها و تمرينها وسيله يادگيري هستند .
چگونه مسئله های ریاضی را حل کنیم؟
براي حل كردن مسائل رياضي روشها و مراحل مختلفي پيشنهاد شده است كه بيشتر آنها به هم شبيه هستند. الگويي كه در اينجابه شما معرفي ميشود از معتبرترين الگوهاي حل مسائل رياضي اقتباس شده است .
مراحل حل يك مسئله
 - مسئله را حل كنيد.
-براي حل مسئله نقشه بكشيد.
 - معادله يا فرمولها را بنويسيد .
 - راه حل خود را چك كنيد .
-  مسئله را خوب بفهميد .
بهترين راه براي درك اين مراحل اين است كه چند تا از
مسئله هاي درسي را قدم به قدم با اين روش حل كنيد.
چگونه ریاضی را مطالعه کنیم و نتیجه بهتری بگیریم؟
مسئله را خوب بفهمید :
مسئله را با دقت بخوانيد. مشكل خيلي از دانش آموزان در حل مسائل رياضي اين است كه سرسري نگاهي به مسـئله مـي اندازنـد وفكر ميكنند مسئله را فهميده اند بايد بدانيد وقتي مسئله را خوب فهميدهايد كه بتوانيد به زبان خودتان توضيح دهيد .اطلاعات مسئله را بيرون بكشيد وقتي مطمئن شديد كه مسئله از شما چه ميخواهد يك بار ديگر مسئله را بخوانيد بـراي ايـن كـه ببينيد صورت مسئله چه اطلاعاتي را در اختيار شما قرار ميدهد و چه چيزهايي از شما ميخواهد؟ آيا در مسئله شـرط هايي وجـوددارد؟ از اين شرطها ميتوانيد اطلاعاتي به دست آوريد؟
در این مرحله :
 خيلي دقيق بنويسيد چه چيزهايي را ميدانيد؟
 خيلي دقيق بنويسيد چه چيزهايي را بايد پيدا كنيد؟
 براي مسئله نمودار بكشيد. در صورت امكان مسئله را بصورت تصوير، نمودار يا طرحي ساده بكشيد تا آن را بهتر درك كنيد.برای حل مسئله، ایده و ابتکار پیدا کنید :بين اطلاعاتي كه داريد و جوابهايي كه ميخواهي به دست بياوريد چه ارتباطي وجود دارد؟ فكر كنيد براي اين كـه مسـئله را حـل كنيد و به راه حل نهايي برسيد قدم به قدم از چه مسيرهايي بايد برويد. از اطلاعاتي كه داريد چه استفادهاي ميكنيد؟ چه اطلاعات ديگري نياز داريد تا بتوانيد مسئله را حل كنيد؟ چه فرمولهايي نياز داريد؟ اگر بين اطلاعات داده شده راه منطقـي بـه جـواب پيـدا نميكنيد به اطلاعات داده شده فكر كنيد و تلاش كنيد و ببينيد از آن اطلاعات چه نتيجه هايي ميتوانيد بگيريـد؟ حتـي اگـر ايـن نتيجه ها چيزي نيست كه مسئله از شما ميخواهد اما با تلاشي كه انجام ميدهيد معمولاً سرنخهايي را پيدا ميكنيد .
مسئله ساده تري را حل كنيد. اگر نميتوانيد مسئله اي را حل كنيد. مسئله اي مشابه اما ساده تر را حل كنيد و آن را بـا ايـن مسـئله مقايسه كنيد. ببينيد اين مسئله چه چيزهاي بيشتري دارد. راه ديگر اين است كه اعداد مسئله را ساده كنيـد تـا بتوانيـد مسـئله را راحتتر متوجه شويد .
معادله یا فرمولها را بنویسید :
شما بايد فكر خودتان را يعني ارتباط بين اطلاعاتي كه داريد و اطلاعاتي كه ميخواهيد به دست آوريد را به زبان رياضي بنويسيد .اطلاعاتي را كه داريد با علامتهاي رياضي بنويسيد. اطلاعاتي را هم كه نداريد و ميخـواهي بـه دسـت آوريـد بـا علامت هـاي رياضـي بنويسيد. ساده ترين علامت مجهول همان x معروف است .
مسئله را حل کنید :حالا با استفاده از اطلاعات و رابطه ها و فرمولهايي كه در اختيار داريد مسئله را حل كنيد .
راه حل خود را چک کنید :
هر مرحله را كه انجام دادهايد از خودتان بپرسيد چرا و چگونه آن را انجام دادهايد؟ آيا ميتوانستيد راههاي ديگري را پيدا كنيد؟ آيـا ميتوانيد تمام مراحل حل مسئله يا تكليف را با دليل براي معلم يا همكلاسيتان توضيح دهيد؟
وقتي معلم يا يكي از همكلاسي هايتان هم مسئله را حل ميكند از خودتان بپرسيد چـرا؟ اگـر جـوابي را داشـتيد آن را فهميـده ايـدوگرنه دليل آن را بپرسيد .
چگونه ریاضی را مطالعه کنیم و نتیجه بهتری بگیریم؟
از اشتباهات درس بگیرید :
توجه به اشتباهات و فهميدن علت آن براي جلوگيري از تكرار آن يكي از بهترين روشهاي يادگيري رياضي است .
برای این کار :
 تكاليف را مرور كنيد. هربار كه تكاليفتان را انجام ميدهيد يك بار آن را را با كمك يكي از اعضاي خانواده يا يكي از دوستانتان مرور كنيد و ببينيد كجاها اشتباه كردهايد .برگه هاي امتحاني را ببينيد. برگههاي امتحانيتان را هم با دقت بررسي كنيد و ببينيد كجاها بيدقتي يا اشتباه كردهايد .
 وقتي اشتباهات امتحاني و تكاليف درسي را شناختيد، ببينيد اشتباهتان چيست؟ چه چيزي را نفهميده ايد، چه چيزهايي را جاگذاشته ايد؟ چه محاسبه هايي را درست انجام دادهايد؟ به چه چيزهايي بايد دقت كنيد تا در تكليف يا امتحـان هـاي بعـدي ايـن
اشتباهات را تكرار نكنيد .
 كمك بگيريد. گاهي اشتباهات خود را ميشناسيد اما نميتوانيد بفهميد اشكال كارتان كجاست براي فهم بهتر و حـل مسـئله ازمعلم، والدين، يا همكلاسي تان كمك بگيريد .عجله نكنيد بعضي از اشتباهات به خاطر عجله، بي دقتي و بي توجهي است اگر اشتباه بكنيد بـه ايـن علـت اسـت، سـعي كنيـد
 مسائل را كمي آهسته تر حل كنيد و دقت خود را بيشتر كنيد . سرنخ اشتباه را پيدا كنيد. اگر در يك نوع مسئله خاص هميشه اشتباه ميكنيد حتماً در آن مسـئله مفهـومي اسـت كـه آن راخوب درك نكرده ايد. سعي كنيد به درسهاي مربوط به آن برگرديد و مفاهيم آن را با كمك ديگران خوب بفهميد .
 فهرستي از اشتباهتان تهيه كنيد. از اشتباهات خود فهرستي تهيه كنيد. در مقابل هر اشـتباه يـك مثـال بياوريـد و روش آن رابنويسيد. وقتي فهرست كامل شد ببينيد آيا اشتباهات مهمي است كه در بيشتر مسئله ها شما تكرار ميكنيد؟
 نگاهي به فهرست اشتباهات قبل از امتحانها به شما خيلي كمك ميكند.روش های مطالعاتی دانش آموزانی که در امتحانات تستی ریاضی موفق عمل کردند :
- سر كلاس درس، خيلي خوب به حرف هاي معلم گوش مي دهند و سعي مي كنند تمام فكر و حواس شان به معلم باشد. سـعي
مي كنند، درس جديد را سر كلاس ياد بگيرند .
 - بعد از تدريس معلم، هر آن چه را كه كامل ياد نگرفته اند يا متوجه نشده اند از معلم خود مي پرسند. از پرسيدن سـوالات خـودخجالت نمي كشند و سعي مي كنند تمام اشكالات شان را در كلاس درس رفع كننـد تـا در خانـه هنگـام انجـام تكـاليف مشـكلي
نداشته باشند و وقت خود را به حل تمرينات بيش تري صرف كنند .
 -  وقتي كه از مدرسه به خانه مي روند، حداقل روزي 2 ساعت تمرين رياضي حل مي كنند و بعد اشكالات خود را كنترل ميكنند .
-مهم ترين عامل موفقيت اين دانش آموزان، دقت است. هم با دقت سر كـلاس درس، گـوش مـي دهنـد، هـم بـا دقـت كتـاب راميخوانند و تمرين را حل مي كنند و هم اين كه سر جلسه ي آزمون، سوال ها را با دقت مي خوانند و پاسـخ مـي دهنـد . و سـعي
 ميكنند كه سوال ها را تند تند جواب ندهند .
-بعد از آزمون، سوالاتي كه نزده اند يا اشتباه پاسخ داده اند را در " دفترچه اشكالات" يادداشت ميكنند و قبل از آزمـون بعـدي،آن اشكالات را دوباره مي خوانند و دوره ميكنند